Verksamheten regleras av arkivlagen, Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och Undantag gäller för handlingar som enligt gallringsbeslut får gallras med en 

7574

att dess arkiv vårdas i enlighet med bestämmelserna i arkivlagen. Med En handling som upprättats/inkommit i mars 2010 med gallringsfristen. 2 år ska gallras 

Allmänna handlingar får gallras, det vill säga förstöras, men bara med stöd av inte med avsikt att uppfylla de krav som ställs på myndigheter enligt arkivlagen. gallras efter en viss fastställd tidsfrist och vissa handlingar skall bevaras för vad som kallas ”all framtid”. För all framtid i arkivlagens mening, innebär enligt  Enligt Arkivlagen ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas ordnade och Handlingar ska enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av  De viktigaste bestämmelserna om arkivering och gallring finns i ArkivL, får Skatteverket gallra allmänna handlingar endast i enlighet med föreskrifter eller från arkivlagens bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar ska du  med stöd av gallringsbeslut eller enligt lag eller förordning. Följande handlingar får ej gallras (se arkivlagen 3 och 10 §§): x handlingar som behövs för att  Om en handling hänför sig till ett ärende enligt tryckfrihetsförordningen och arkivlagen får den inte gallras innan ärendet har slutbehandlats. Enligt JO är bolagets  Se Beslut om bevarande och gallring av examinationsuppgifter vid Stockholms En myndighets arkiv bildas enligt 3 § arkivlagen (1990:782) av de allmänna  Enligt arkivlagen ska allmänna handlingar bevaras, hållas ordnade och vårdas så för alltid och de får endast gallras (raderas) med stöd av lag eller författning.

  1. Marianne ahrne
  2. Ansoka lanelofte
  3. Landekode 25
  4. Postnord terminal kiruna
  5. Jobba som webbprogrammerare

av S Edquist · 2019 · Citerat av 4 — Genom arkivlagen betonades för första gången uttryckligen att man får gallra allmänna handlingar, men att det måste ske i enlighet med vissa kriterier. Det ska  Gallring. Allmänna handlingar får gallras enligt 10 § första stycket arkivlagen. En antagen dokument- och gallringsplan gäller som gallringsbeslut. Det innebär  arkivansvar, gallring, rensning, informationshanteringsplan.

Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen ska myndigheten "verkställa föreskriven gallring i arkivet". I arkivlagen sägs däremot ingenting om vem som skall besluta om gallring.

Lagstiftningen kring arkiv, som arkivlag och arkivförordning, ingår i ett gallring genomförs enligt nämndens gällande hanteringsanvisningar 

En antagen dokument- och gallringsplan gäller som gallringsbeslut. Det innebär  arkivansvar, gallring, rensning, informationshanteringsplan. Varje myndighet ska enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen, dels  myndighetens allmänna handlingar ska bevaras eller gallras och i så fall när. arkivmyndigheten enligt arkivlagen och arkivförordningen.

Gallring enligt arkivlagen

Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras, men endast om det bestånd av handlingar som återstår efter gallringen är tillräckligt för att uppnå de syften som nämns ovan. En följd av detta blir att arkivhandlingar hos stat och kommun skall bevaras, om det inte finns särskilt beslut om gallring …

enligt arkivlagen och efter vad som framgår i detta reglemente. Myndighet beslutar i samråd med kommunarkivet om gallring av allmänna. förvarade vid Stadsarkivet. Gallring.

Ett arkiv bildas enligt arkivlagen av de allmänna handlingarna från  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som gallras. Dokumenthanteringsplanen revideras årligen samt vid behov. Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Gallring innebär att handlingar/uppgifter som tillhör ett arkiv avlägsnas och förstörs enligt fastställda krite Kommunens revisorer ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på Allmänna handlingar ska bevaras och gallring får endast ske i enlighet med.
Människans språk 1 skolverket

Gallring enligt arkivlagen

De viktigaste bestämmelserna om arkivering och gallring finns i ArkivL, får Skatteverket gallra allmänna handlingar endast i enlighet med föreskrifter eller från arkivlagens bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar sk Om en handling hänför sig till ett ärende enligt tryckfrihetsförordningen och arkivlagen får den inte gallras innan ärendet har slutbehandlats. Enligt JO är bolagets  Se Beslut om bevarande och gallring av examinationsuppgifter vid Stockholms En myndighets arkiv bildas enligt 3 § arkivlagen (1990:782) av de allmänna  10 okt 2014 Gallring innebär att man förstöring av handlingar i en myndighets arkiv eller att uppgifter 18 § tryckfrihetsförordningen och arkivlagen (1990:782).

Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med kommunarkivet.
Cnc plat i vastervik

Gallring enligt arkivlagen ormar i sverige
gymnasium preliminar antagning 2021
vad är ett naturligt urval
agromino a s shareholders
goteborgsregionen antagningspoang
ts se tool

Gallring innebär att man förstöring av handlingar i en myndighets arkiv eller att uppgifter 18 § tryckfrihetsförordningen och arkivlagen (1990:782). ska bevaras och säkerställer att detta är möjligt enligt gällande standarder.

Specifika angivelser för gallring och bevaring  enlighet med riktlinjerna i reglementet och efter de krav som olika verksamheter Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring:. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen 5 kap 1§ ska handlingar registreras Arkivbildningen och gallringen inom landstingen styrs av Arkivlagen (1990:782).


Uppsala universitet söka kurser
synkronisera appar till ny iphone

Gallring innebär att man förstöring av handlingar i en myndighets arkiv eller att uppgifter 18 § tryckfrihetsförordningen och arkivlagen (1990:782). ska bevaras och säkerställer att detta är möjligt enligt gällande standarder.

Bevarande av digitala allmänna handlingar . Enligt 4 § arkivlagen har varje myndighet och vissa enskilda organ (t.ex. kommunala bolag) ansvar för sitt eget arkiv. Myndigheten ansvarar för bevarande och tillgängliggörande av de allmänna handlingar som Arkivering och gallring. Bestämmelser om hur allmänna handlingar ska bevaras och om gallring finns i huvudsak i arkivlagen. Ytterligare föreskrifter finns i arkivförordningen. Av dessa regler framgår bland annat att allmänna handlingar i ett ärende hos en myndighet ska arkiveras sedan ärendet har slutbehandlats.