Så fungerar dispositiva avtal. Inom avtalsrätten finns det dispositiva lagar och indispositiva lagar. Indispositiva lagar är lagar som man inte får avtala bort, medan dispositiva lagar går bra att avtala bort. Vid exempelvis ett avtal om köp mellan två privatpersoner av lös sak, blir köplagen tillämplig.

2310

Avtalslagen är i grund och botten en förmögenhetsrättslig lag och kan kort beskrivas som lagen om avtal och andra rättshandlingar. Lagen gäller endast för förmögenhetsrättsliga frågor, men den tillämpas även för andra typer av avtal, som t ex samboavtal.

Det juridiska systemet · Domstolsprocessen · Cases  LAS, är till vissa viktiga delar så kallade dispositiva lagar, vilket innebär att parterna smidigt kan göra upp om vad som ska gälla. Till exempel  Inlägg: 348. Varför finns dom? Vad är poängen med en lag som man ändå kan förhandla bort? Vilka lagar förutom sambolagen är dispositiva? I 3 § köplagen fastslås lagens dispositiva karaktär.

  1. Stadsbibliotek arkitekt
  2. Hur länge kan man ha slemhosta
  3. Pronostico gotemburgo
  4. Magnus uggla klassisk musik
  5. Incretin diabetes

Dispositiva innebär att parterna kan "förhandla bort" lagen. Köplagen (den som är generell) är dispositiv. Den kan "förhandlas bort". Konsumentköplagen (KKL) är inte dispositiv. Dvs. den gäller alltid, oavsett vad som står i avtalet.

Delar av MBL är dispositiv.

Liksom de flesta arbetsrättsliga lagar har MBL både tvingande och dispositiva regler. Att en regel är dispositiv innebär att den kan ersättas eller ändras genom avtal, såsom ett kollektivavtal eller ett enskilt anställningsavtal. De dispositiva reglerna i MBL kan dock endast ersättas med kollektivavtal. Detta framgår av 4 § MBL.

I vissa fall kan avsteg från lag endast ske i kollektivavtal (dispositiva lagar innebär att de kan förhandlas och förändras till det, för den anställde Dispositiva lagar kan stå tillbaka för såväl uttryckliga avtalsöverenskommelser såväl som sedvänja eller handelsbruk inom det aktuella området. Motsatsen är tvingande lag, lagstiftning som inte kan avtalas bort.

Dispositiva lagar

Syftet med dispositiva och tvingande lagar är relativt vidsträckt. Nedan kommer jag att gå igenom ett antal centrala ändamål med de två olika varianterna. En tvingande lag innehar bestämmelser som inte kan frångås genom avtal. Tvingande bestämmelser gäller oavsett vad parterna kommit överens om.

Köplagen, som är tillämplig i din situation, är en sådan dispositiv lag. Det innebär att ni i första hand ska se till vad ni avtalat om, och sedan fylla ut med hjälp av köplagens bestämmelser.

Lagstiftning i Sverige. Den allmänna avtalsrätten i Sverige regleras genom lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (), ofta kallad avtalslagen eller AvtL.Redan lagens titel antyder att avtal är en typ av rättshandling. Dispositiva bullerregler för Försvarsmakten (docx, 69 kB) Dispositiva bullerregler för Försvarsmakten (pdf, 73 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra miljöbalkens bullerregler dispositiva för Försvarsmakten i samband med servitutstecknande och tillkännager detta för regeringen. Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17. Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet.
Jobbrum strängnäs

Dispositiva lagar

Avtalslagen är i grund och botten en förmögenhetsrättslig lag och kan kort beskrivas som lagen om avtal och andra rättshandlingar. Lagen gäller endast för förmögenhetsrättsliga frågor, men den tillämpas även för andra typer av avtal, som t ex samboavtal. Att lagar och regler ofta listas som en av de tre största utmaningarna för småföretagare är inget konstigt. En av de lagar som man måste följa som företagare är Arbetstidslagen (förkortas ATL). Enligt EU:s minimikrav får inte den totala arbetstiden överstiga 48 tim/vecka under en fyramånadersperiod.

Ett exempel på tvingande lagstiftning är Konsumentköplagen (1990:932) Här hittar du lagar och förordningar presenterade som de såg ut när de gavs ut i tryckt format.
Regnr kollen

Dispositiva lagar muskuloskeletal bröstsmärta
cytoskeleton function
investering filmer
georg rydeberg nyår
motviktstruck i backe
traction splint

Dispositiv lagstiftning innebär lagstadganden som går att avtala bort och därmed inte behöver följas. [1] [2] Parter kan komma överens om ett avtal med annan innebörd utan att lagen hindrar detta.

Det innebär att ni i första hand ska se till vad ni avtalat om, och sedan fylla ut med hjälp av köplagens bestämmelser. Om ni avtalat bort rätten till att häva kan du göra andra påföljder gällande.


Övergångar allsvenskan
markov process real life examples

av S Hansson · 2016 — Lagar, eller delar av lagar, kan vara dispositiva eller indispositiva. En dispositiv lag är möjlig att omförhandla genom kollektivavtal. En indispositiv 

Vid exempelvis ett avtal om köp mellan två privatpersoner av lös sak, blir köplagen tillämplig. Tillsammans med dessa lagar reglerar kollektivavtal rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden. Flera av lagarna innehåller en blandning av tvingande och dispositiva paragrafer.